فروشگاه

دوچرخه هایی که بر چسب رایگان دارند به صورت رایگان ارسال می شوند.دوچرخه ها به صورت نیمه مونتاژ ارسال میشود.هزینه ارسال دوچرخه هایی که رایگان نیست با تیپاکس حدودا 400هزار تومان تا 600هزار تومان حدودا و به صورت پس کرایه می باشد

بازخوردها